Přeskočit na obsah

GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů.
Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů správcem, kterým je Petr Šedý.
Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by vám i přesto nebylo něco jasné, rádi vám kterýkoliv pojem nebo pasáž vysvětlíme.

1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?
Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů, za účelem objednávky a prodeje je :
Petr Šedý, Poniklá 45, IČO 66099226

2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?
Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů (“GDPR”) a zákonem o zpracování osobních údajů.
Zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem poskytování našich služeb, abychom zajistili všechna naše i vaše práva a povinnosti.
Vaše osobní údaje pro daný účel zpracováváme po dobu této služby. (vyřízení objednávky ,atd…)
Při zpracovávání Vašich osobních údajů za tímto účelem nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?
Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás a to v rozsahu:
jméno a příjmení , titul
datum narození
adresa
rodné číslo
telefon
email
číslo bankovního účtu, které jste nám poskytli dobrovolně za stanoveným účelem. Tento souhlas se zpracováním osobních údajú je udělen svobodně, dobrovolně, ničím nepodmíněně a informovaně po seznámení s informacemi o zprac ování osobních údajů.

4. Jak chráníme Vaše osobní údaje?
Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

5. Komu dalšímu poskytujeme Vaše osobní údaje a proč?
Vaše osobní údaje v této souvislosti předáváme ke zpracování pouze
společnosti Ekonomické účetní a daňové služby, s.r.o., Jilemnice, Jungmanova 188, IČO 46508309, zapsaná v obchodním rejstříku C 1719 vedená u Krajského soudu v HK, což je nezbytné pro zajištění výše uvedeného účelu zpracování osobních údajů.

6. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?
Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:
 – právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme
– právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné
– právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy
– právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je :
Úřad pro ochranu osobních údajů
IČO: 708 37 627
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

7. Kde se dozvíte více?
Více o zpracovávání osobních údajů pro tento účel získáte u správce dat .
S jakýmikoliv dotazy, týkajícími se zpracování Vašich osobních údajů, se můžete obracet na správce

V Poniklé dne 23.5.2018